Kostel sv.Kateřiny


TITULNÍ STRANA
HISTORIE
LIDOVÁ ARCHITEKTURA
VARVAŽOV DNES
      
LIDOVÁ   ARCHITEKTURA

Písecko se řadí mezi regiony s nejlépe dochovanou lidovou architekturou. Varvažov patří v tomto směru k nejcennějším a nejzachovalejším obcím.

Kaplička
Kaplička


Nejstarší historii obce připomíná kostelík (kaple) sv. Kateřiny s raně gotickým kněžištěm. Vedle něj stával řádový dvorec, přestavěný na tvrz a později na renesanční zámeček. K němu byl postupně připojen rozlehlý hospodářský dvůr a ve druhé polovině 18. století také barokní zámek, za nímž se ukrývá mnoho staveb s komplikovaným architektonickým vývojem. Vznik kaple je možné zařadit do sklonku 13. století, přístavbu do konce 15. století, což naznačuje i erb Jana ze Švamberka, který byl velkopřevorem Řádu maltézských rytířů v letech 1467 - 1511. Další stavební úprava je shodná s renesanční úpravou zámku. V roce 1717 probíhaly další, tentokráte již doložené úpravy. V roce 1997 byly zahájeny přípravné práce k opravám tohoto rozsahem sice nevelkého, ale svým významem velmi zajímavého objektu. Restaurátorský průzkum v interieru presbyteria přinesl mnoho nových poznatků. Opravený zámek a kostel tvoří výraznou a nezaměnitelnou dominantu obce.

Před zámeckým areálem je nevelká náves s rybníkem. Na všech stranách návsi se dochovaly usedlosti s domy, špýchárky a branami v klasicistním stylu. Ve 30. až 50. letech 19. století tento sloh zcela ovládl venkovskou architekturu severní části Písecka a navazující části Příbramska. Jeho centrem byly Čimelice. Téměř všechny vesnice v okolí byly v této době přestavovány a klasicismus jim vtiskl jednotný a zároveň velmi půvabný ráz. Typické domy se širokými polovalbovými střechami a jednoduchým štukovým dekorem na fasádách nahradily starší roubená stavení. K nejpůvabnějším stavbám patří špýchárek v usedlosti čp. 10, k němuž se připojuje ohradní zeď s bránou a přistavěnou výklenkovou kapličkou.

Silná tradice klasicismu ve zdejší vesnické architektuře hluboce zakořenila. Ve městech byl tento sloh vystřídán obdobím nových stylů, na venkově přežíval ve zlidovělé podobě až do přelomu 19. a 20. století. Příkladem doznívajícího klasicismu ve Varvažově je usedlost čp. 7 s domem a shodně řešeným výminkem. Rovněž řada dalších domů a zejména hospodářských staveb z druhé poloviny 19. století v obci dokonale napodobuje své starší klasicistní předchůdce.

K Varvažovu patří ještě samostatná část, zvaná U Mostu. Rozprostírá se v malebném údolí říčky Skalice. V těchto místech Skalici překračuje barokní most s kapličkou. Najdeme zde také soubor velmi hodnotných roubených objektů, které představují nejstarší dochovanou lidovou architekturu na Písecku. Dochovaly se zde také dvě roubené stavby hospodářské. Špýchárek u domu čp. 105 a stodola s doškovou střechou v usedlosti čp. 127. Západně odtud stojí velký pozdně klasicistní mlýn s neobvyklým řešením průčelí. Působivé prostředí obou částí obce doplňuje několik kapliček a křížků.Varvažovský zámek
Varvažovský zámek
Kamenný most
Kamenný most přes říčku Skalici


Kostel sv.Kateřiny
Kostel sv.Kateřiny


Roubenka
Roubenka
Mlýn v údolí říčky Skalice
Mlýn v údolí říčky Skalice


Usedlosti ve Varvažově
Usedlosti ve Varvažově

webmaster:  Ing. Alena Chaloupková,   umístěno na portálu Města a obce online